ஆதியாகமம் 4 ம் அதிகாரம்

Download QUIZ in PDF

தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு….

இந்த புதிய வேத குண சித்திரங்களின் வினாக்களை தங்கள் வாழ்வோடு இணைத்து படித்து அதை அப்பியாசப்படுத்தும்பொழுது…..

சுய சாயல் மாறி கிறிஸ்துவின் சாயல் நம்மில் உருவாகுவதற்கு வழி வகுக்கும்.

படிக்கவேண்டிய வேதபாடம் ஆதி 4-5 அதிகாரங்கள், எபி 11:4, 1யோவ 3:12, யூதா 11, மத் 23:35.

Add Comment